Wersja polska English version Strona główna
 Thursday, 18 July 2019 Dokumenty  
Dokumenty

Tutaj znajdują się dodatkowe informacje, które mogą być przydatne podczas mieszkania jak instrukcje itp.

REGULAMIN PORZĄDKU W BUDYNKU PRZY UL. FELICJANEK 16 W KRAKOWIE

Przepisy porządkowe na terenie nieruchomości.

1. Osoby przebywające na terenie nieruchomości zobowiązane są do zachowania ciszy w godzinach nocnych tj. od 22.00 do 6.00. W godzinach tych w szczególności należy ściszyć odbiorniki radiowe i telewizyjne, zaprzestać głośnej gry na instrumentach muzycznych, głośnego śpiewu, głośnych przyjęć towarzyskich, trzaskania drzwiami, tupania i głośnych rozmów na klatce schodowej i podwórku itp.

2. Nieczystości pochodzące z mieszkań należy wrzucać do zbiorników do tego celu przeznaczonych. W szczególności należy posprzątać po sobie rozsypane śmieci na klatkach schodowych oraz na drogach komunikacji.

3. Najemcy są zobowiązani do usuwania śmieci, a w zimie śniegu i lodu z balkonów i pomieszczeniach przynależnych do lokalu.

4. Mieszkańcy zobowiązani są do ochrony przed zniszczeniem urządzeń znajdujących się w lokalu i poza nim takich jak: rury, zawory wodociągowe i centralnego ogrzewania, rury kanalizacji budynku, instalacja telefoniczna, domofonowa, monitoringowa i komputerowa i In.. Najemca jest zobowiązany umożliwić dostęp do tych urządzeń w celu konserwacji lub usunięcia awarii właścicielowi lub osobie wyznaczonej do wykonania w/w czynności.

5. Najemcy zobowiązani są do regularnego sprzątania lokalu i okresowego mycia okien w szczególności na wiosnę.

6. Goście odwiedzający Najemcę lokalu nie mogą swoim zachowaniem przeszkadzać innym Najemcom lokalu i innych lokali. Pozostanie na noc osób nie będących Najemcami lokalu może mieć charakter incydentalny. Z ważnych powodów Właściciel może odmówić zgody na nocleg.

7. Za szkody wyrządzone przez gości odpowiadają Najemcy solidarnie lub ich prawni opiekunowie.

8. Najemca jest zobowiązany udostępnić lokal pracownikom wyznaczonym przez właściciela w celu dokonania przeglądów technicznych, odczytu liczników itp.

9. Koszty napraw i szkód wyrządzonych w budynku i lokalu ponosi Najemca, który spowodował szkodę, a w razie gdy nie będzie możliwe ustalenie konkretnego Najemcy, także inni Najemcy tego lokalu solidarnie.

10. Należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zagrożeniach i uszkodzeniach, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.

11. W lokalach mieszkalnych jest dozwolone posiadanie psów i kotów po uprzedniej zgodzie Właściciela. Posiadanie tych zwierząt nie może spowodować zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Posiadacze psów i kotów zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno porządkowych. Poza teren lokalu psy muszą być wyprowadzane w kagańcu i na smyczy. Wyprowadzanie zwierząt na podwórko jest zabronione.

12. Zalecane jest krótkie intensywne wietrzenie lokalu w celu zapobiegania wilgoci (szczególnie w zimie).

13. Zabrania się zatykania kratek wentylacyjnych w lokalach posiadających instalacje gazowe.

14. Niedopuszczalne są samodzielne naprawy urządzeń w szczególności gazowych. Wszelkie zauważone odstępstwa od normalnej pracy urządzenia winny być niezwłocznie zgłaszane Właścicielowi.

15. Niedopuszczalne jest ustawianie przedmiotów w pomieszczeniach ogólnych w szczególności dotyczy to także pozostawiania worków ze śmieciami (klatki schodowe, podwórko poza kubłami na śmieci).

16. Zabrania się przechowywania w pomieszczeniach ogólnych materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz wchodzenia z otwartym ogniem, palenia papierosów, picia alkoholu, spożywania innych używek.

17. Pozostawianie rowerów na klatce schodowej na parterze i półpiętrach jest zabronione, a w pozostałych miejscach tylko nie utrudniając dojścia do drzwi i pomieszczeń budynku.